Biz Kimiz

DÜNYA PS?KOLOJ?K DANI?MANLIK VE ÖZEL E??T?M MERKEZLER?

2002 y?l?nda Kar??yaka’da Psikolojik Dan??ma Merkezi olarak faaliyetlerine ba?layan Özel DÜNYA Özel E?itim ve Psikolojik Dan??ma Merkezleri, 2003 y?l?nda Dünya Özel E?itim Merkezi ile ikinci ?ubesini açm??, 2006 y?l?ndan itibaren de Kar??yaka’da 5 katl? merkez binas?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r. 

Kurum binam?z; müstakil 700 metrekare kapal? alan? bulunan ve her türlü ula??m arac?yla rahatl?kla eri?ilebilecek pozisyona sahiptir. Kar??yaka vapur iskelesi, Kar??yaka dolmu? ve otobüs duraklar?na 5 dakika mesafede olan merkezimizde; tüm e?itimler kapal? devre kamera sistemiyle uzman yöneticiler taraf?ndan takip edilmekte ve kay?t alt?na al?nmaktad?r. 

2013 y?l? itibariyle artan talebe cevap verebilmek ad?na ?zmir Atatürk Lisesi kar??s?nda Alsancak ?ubemiz hizmete aç?lm??t?r.

Siz de?erli dan??anlar?m?za en kaliteli hizmeti sunabilmek için sürekli geli?en uzman kadromuz ve ?zmir'in ilk ve tek ISO 9001 Belgeli Özel E?itim & Rehabilitasyon Merkezi olarak sizlere her zaman hizmet vermekten mutluluk duymaktay?z.

ÖZEL E??T?M MERKEZ?

Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozuklu?u, Okuma Bozuklu?u (disleksi), Matematik Bozuklu?u (diskalkuli) gibi Ö?renme Bozukluklar?, Konu?ma Bozukluklar?, Geli?im Gerilikleri ve Yayg?n Geli?imsel Bozukluk alanlar?nda konusunda uzman, e?itim deneyimi olan e?itmen ve psikologlarla hizmet verilmekte, merkezimize bu alanlar d???nda ba?vuru kabul edilmemektedir.

Merkezimize ba?vuran ö?rencilerimizin aileleriyle yapt???m?z öngörü?menin ard?ndan, çocuk ile yap?lan de?erlendirmeden sonra uygun bulunursa, çocu?un kayd? yap?l?r. Kay?t yap?ld?ktan sonra çocu?un Bireysel E?itim Program? olu?turularak, e?itime ba?lan?r. E?itim süreci aile ve okul ile birlikte bir bütün halinde yürütülür.

Kurumumuzda e?itim alan çocuklar?m?z?n istenildi?i düzeyde planl? bir ?ekilde ilerleme gösterebilmesi için aile, okul ve özel e?itim merkezimizin birlikte hareket etmesi önemli bir noktad?r. Özellikle kayna?t?rma ö?rencisi olan çocuklar?m?z?n , ö?retmenleriyle temas halinde olarak bilgi ve fikir al??veri?inde bulunmak, çocu?un seviyesine uygun program? birlikte belirleyerek uygulamak da bu anlamda son derece önemlidir. Dünya Özel E?itim Merkezinde okul görü?meleri s?k? bir takip içerisinde yürütülmekte, gerekli görüldü?ünde okullara gidilerek seminerler verilmektedir.

Ayn? zamanda kurumumuza devam eden tüm ö?rencilerimizin okullar? ile ileti?ime geçilerek e?itim planlar? ve uygulanan e?itim teknikleri konusunda koordinasyon sa?lanmakta böylelikle çocu?un e?itim ald??? tüm kurumlarda standart e?itim modelinin uygulanmas? hedeflenmektedir.

Velilerimizin ve ö?rencilerimizin ihtiyaçlar? do?rultusunda ?ekillenen ve konusunda uzman konu?mac?lar?n kat?l?m?yla düzenlenen aile bilgilendirme seminerlerinden kurumumuza devam eden eski ve yeni tüm ailelerimiz faydalanabilmektedir. Ailelerimize, kat?ld?klar? seminerle ilgili yaz?l? ve görsel bas?l? materyaller kurumumuz taraf?ndan verilmektedir. Düzenli aile bilgilendirme ve e?itim toplant?lar? kurumumuzun duyuru panosunda ve internet sitesinde ailelerimize duyurulmaktad?r. 

Kurumumuza devam eden ö?rencilerimizin aileleriyle periyodik olarak bireysel aile görü?meleri yap?lmakta, bu görü?melerde ev ortam?nda davran?? geli?tirme, aile ile çocuk aras?ndaki sorunlar?n çözüm yollar?n?n aile ile birlikte görü?ülerek üretilmesi amaçlanmaktad?r.

Ayr?ca ev ortam?nda ailelerin çocuklar?na uygulayacaklar? e?itimler hakk?nda bilgi verilmekte, bu e?itimlerin aile ile birlikte ba?ar?s? de?erlendirilmekte böylece çocu?un aile – okul – özel e?itim merkezinde ald??? tüm e?itimlerin birbirleriyle ba?lant?l? ve tamamlay?c? olmas? sa?lanmaktad?r. Ayr?ca e?itim verilen konularla ilgili velilerimizin payla??mlar?n? artt?rmak birlikte sorunlar?na ortak çözümler üretebilmelerini desteklemek amac?yla veli toplant?lar? düzenlenmektedir.

Kurumumuz bünyesinde bilgisayar destekli e?itim programlar? da kullan?lmaktad?r. Çocuklar?m?z?n dikkat sürelerinin uzat?lmas? ve de?erlendirilmesi, el-göz koordinasyonlar?n? geli?tirme, reaksiyon zamanlar?n?n geli?tirilmesi amac?yla çe?itli e?itim programlar?yla çal??malar yap?lmaktad?r.

Ö?rencilerimizin sosyal uyumunu desteklemek amac?yla aktiviteler planlanmakta, çocuklar?m?z?n geli?imi ve sosyal ileti?im becerilerinin geli?tirilmesi amac?yla tiyatro ve gezi programlar? düzenlenmektedir.

Çocu?unuz hakk?nda kafan?z? kar??t?ran soru ya da ya?ad???n?z sorunlar?n çözümü için merkezimizden randevu alarak, uzman e?itmenlerimiz ve psikologlar?m?z ile de?erlendirme seans?na kat?labilirsiniz. Bu seansta çocu?unuz; ihtiyac?na göre, fizyolojik geli?imi, bili?sel geli?imi, dil-konu?ma sorunlar?, ö?renme becerileri ve dikkat sorunlar? ile ilgili olarak ayr?nt?l? bir ?ekilde de?erlendirilir.

Sonras?nda ihtiyac?na uygun çal??ma program? olu?turulur. Psikolojik sorunlar? olan çocuklar?n?z için de; oyun odam?zda yapaca??m?z gözlem sonras?nda, gerekli görüldü?ü takdirde oyun terapisine al?nacakt?r.

PS?KOLOJ?K DANI?MANLIK MERKEZ?

Dünya Psikolojik Dan??manl?k Merkezi uzmanlar? olarak ya?am?n?z?n farkl? dönemlerinde ya?ad???n?z zorluklar? çözümleyip sonland?rabilmeyi amaçl?yoruz. Bu süreçte zihinsel ve duygusal olarak benli?inizi daha güçlü k?l?p ya?am?n zorlay?c? ko?ullar?na sizi uyum ve denge içinde haz?rlamak amac?yla dü?üncelerinizde, duygular?n?zda, davran??lar?n?zda i?levsel bir de?i?im yaratmaya çal???yoruz.

Okul korkusu, s?nav kayg?s?, idrar-kaka kaç?rma, kar?? gelme, dikkat eksikli?i-hiperaktivite, t?rnak yeme, tik bozuklu?u, öfke, sosyal fobi, depresyon, panik atak, ki?ilik bozukluklar?, ili?ki problemleri ve aile dan??manl??? çal??t???m?z konular?n ba??nda yer almaktad?r. Çocuk, ergen ve yeti?kin psikoterapileri konunun uzman? psikologlar?m?z taraf?ndan uygulanmaktad?r. Bili?sel Davran??ç? Terapi, Dinamik Terapi, Bilinçli Hipnoz Terapisi, Oyun Terapisi, Psikodrama, EMDR ve Play Attention merkezimizde uygulanan psikoterapi yöntemleridir.

Çal??ma sistemimize göre ilk 3-4 seans dan??an ki?iyi ve problemlerini anlamak amac?yla de?erlendirme yapar?z. Çal??ma süresi ve seanslar?n s?kl??? problemin niteli?ine göre de?i?iklik gösterir. Etik ilkelere ba?l? kalarak psikoterapi çal??malar?m?z? yürütürüz. Her zaman dan??anlar?m?z?n yarar?n? gözetiriz. Görü?meler s?ras?nda verilen bilgileri gizli tutar?z. Çocuk ve ergenlerle çal???rken uygun görülen s?kl?kla ailelerle görü?meler planlar?z. Çal??malar?m?z?n niteli?ini artt?rmak amac?yla ihtiyaç duyarsak gizlilik ilkesine ba?l? kalarak süpervizyon çal??malar? yapar?z.